භාවනාව නිවනේ සාරත්වය මෙනෙහි කිරීම

නිවනේ සාරත්වය මෙනෙහි කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා