භාවනාව ආර්යයන්ගේ ධ්‍යාන අංගය

ආර්යයන්ගේ ධ්‍යාන අංගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා