භාවනාව උපේක්ෂා ඒකාග්‍රතාවය ඇතිවීම

උපේක්ෂා ඒකාග්‍රතාවය ඇතිවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා