භාවනාව නිදහස් සමාධියට පත්වීම

නිදහස් සමාධියට පත්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා