පුනරුප්පත්තිය අහේතුක උත්පත්තිය

අහේතුක උත්පත්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close