භාවනාව පෙර තිබූ රාගය මට දැන් නැතිවීම

පෙර තිබූ රාගය මට දැන් නැතිවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා