භාවනාව ඒඒ මට්ටමට රාග ද්වේෂ මෝහ ක්ෂය විම

ඒඒ මට්ටමට රාග ද්වේෂ මෝහ ක්ෂය විම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා