භාවනාව ඥානය වර්ධනය වූ මට්ටම

ඥානය වර්ධනය වූ මට්ටම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා