භාවනාව යථාවබෝධය දැකීම

යථාවබෝධය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා