භාවනාව ධර්ම මාර්ගයේ යන අයට කෙරෙන මාර බලපෑම්

ධර්ම මාර්ගයේ යන අයට කෙරෙන මාර බලපෑම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා