භාවනාව භාවනා කල යුත්තේ ඇයි

භාවනා කල යුත්තේ ඇයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා