භාවනාව කායික රෝගයක්ද

කායික රෝගයක්ද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා