භාවනාව ටීවී බලන විටත් නිදිමත එනවද

ටීවී බලන විටත් නිදිමත එනවද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා