භාවනාව පංචකාමයට බද්ධවි සිටීම

පංචකාමයට බද්ධවි සිටීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා