භාවනාව වීතරාග වීතද්වේෂ වීත මෝහ වැඩ පිලිවෙල

වීතරාග වීතද්වේෂ වීත මෝහ වැඩ පිලිවෙල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close