භාවනාව ආලෝක කර්මස්ථානයක් වැඩීම

ආලෝක කර්මස්ථානයක් වැඩීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා