භාවනාව කර්මස්ථාන වඩන ක්‍රමය බොජ්ජංග ධර්ම වැඩෙන අයුරු

කර්මස්ථාන වඩන ක්‍රමය බොජ්ජංග ධර්ම වැඩෙන අයුරු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා