භාවනාව හීන දහම්, මධ්‍යම දහම්, ප්‍රනීත දහම්,දැන ගැනීම

හීන දහම්, මධ්‍යම දහම්, ප්‍රනීත දහම්,දැන ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා