භාවනාව දස අකුසල් නොවැඩෙන අයුරු

දස අකුසල් නොවැඩෙන අයුරු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා