භාවනාව ආයත සංවරයේ පිහිටීම

ආයත සංවරයේ පිහිටීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා