භාවනාව සම්මා සතිය වැඩීම

සම්මා සතිය වැඩීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා