භාවනාව ප්‍රණීත දහම් (සත් තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම)

ප්‍රණීත දහම් (සත් තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම) යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා