භාවනාව වඩන වේලාවේදී අනුෂය මතු නොවිම

වඩන වේලාවේදී අනුෂය මතු නොවිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා