භාවනාව කංකා විචිකිච්චා

කංකා විචිකිච්චා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා