භාවනාව රාග,ද්වේෂ,මෝහ ක්ෂයවී සමුච්චේදනය වීම

රාග,ද්වේෂ,මෝහ ක්ෂයවී සමුච්චේදනය වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා