භාවනාව නිවනේ වටිනාකම දැකීම

නිවනේ වටිනාකම දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close