භාවනාව ලෞකික පිං කිරීම මධ්‍යම දහම්

ලෞකික පිං කිරීම මධ්‍යම දහම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා