භාවනාව ලෝකයේ ආදීනව නිවනේ ආනිසංස සිහිකිරීම

ලෝකයේ ආදීනව නිවනේ ආනිසංස සිහිකිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close