ප්‍රියයි මනාපයි කියා ගැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා