පැවැත්මට පහලවන දේ ජාති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා