විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහ ජනිස්සොනි සුත්‍රයෙන්

ජනිස්සොනි සුත්‍රයෙන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close