නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්මඕරම්භාගීය සංයෝජනසක්කාය දිට්ඨිය ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වඩන විට ප්‍රඥාව වැඩීම

ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වඩන විට ප්‍රඥාව වැඩීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා