වර්තමාන මොහොතේ යථාර්තය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා