නිවන් මග නිවන් මග ප්‍රඥාව වැඩිම

නිවන් මග ප්‍රඥාව වැඩිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා