නිවන් මග ඉවසීම තපසයි

ඉවසීම තපසයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා