නිවන් මග මුල ප්‍රගුන කර ගැනීම

මුල ප්‍රගුන කර ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා