නිවන් මග ක්ෂය ධර්ම වය ධර්ම ඇසුරු කිරිම

ක්ෂය ධර්ම වය ධර්ම ඇසුරු කිරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close