පුනරුප්පත්තිය හත් දවසේදී දානය

හත් දවසේදී දානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close