නිවන් මග ඇත්ත දකින ක්‍රමය

ඇත්ත දකින ක්‍රමය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close