නිවන් මග ජන්දරාගයේ ආස්වාද නැතිබව

ජන්දරාගයේ ආස්වාද නැතිබව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close