නිවන් මග රාගයේ නිවීයෑමේ වෙනස

රාගයේ නිවීයෑමේ වෙනස යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා