නිවන් මග ලෝකය අසාර අර්ථයෙන් දැකීම

ලෝකය අසාර අර්ථයෙන් දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා