නිවන් මග දෘෂ්ඨියට රැවටීම

දෘෂ්ඨියට රැවටීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා