නිවන් මග මනා නුවණින් දහම් විමර්ශනය කිරීම

මනා නුවණින් දහම් විමර්ශනය කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close