නිවන් මග පළමුව දැනුවත්වීම

පළමුව දැනුවත්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා