නිවන් මග බුද්ධි වර්ධනය වන ක්‍රම රටාව

බුද්ධි වර්ධනය වන ක්‍රම රටාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා