පුනරුප්පත්තිය හත් දවසේදී දානය දෙන්න හේතුව

හත් දවසේදී දානය දෙන්න හේතුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close