නිවන් මග කලයුතු නිසා කිරීම

කලයුතු නිසා කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා