නිවන් මග ජන්දරාගයෙන් නොබැදී කටයුතු කිරිම

ජන්දරාගයෙන් නොබැදී කටයුතු කිරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා