නිවන් මග රාග,ද්වේෂ, මෝහ දුරුකිරීම -සැනසීම

රාග,ද්වේෂ, මෝහ දුරුකිරීම -සැනසීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close